Tema 2015

PAD 2015: UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE V SKUPNOSTI

Tokratni Pedagoško-andragoški dnevi se osredinjajo na skupnost in vlogo učenja in izobraževanja pri razvoju inkluzivne skupnosti. Taka skupnost predpostavlja politike in prakse, ki naj bi krepile tako individualni vseživljenjski razvoj kot tudi razvoj družin, sosesk, skupnosti in institucij. Pri tem je izobraževanje otrok, mladine in odraslih ena od družbenih institucij v širši strukturni mreži v skupnosti, ki lahko spodbuja oz. ohranja družbeno vključenost članov in s tem prispeva k večji socialni pravičnosti in možnosti za vse, da razvijejo svoje sposobnosti in uresničujejo svoje izbire.

Poudariti želimo koncept skupnosti za vse starosti, ki predstavlja omrežje socialnih odnosov ter formalnih in neformalnih dejavnosti in storitev, kar predpostavlja spreminjanje načina mišljenja in delovanja posameznikov in organizacij v njihovih soseskah in skupnostih. Izhodišče za uspešno implementacijo teh načel predstavlja učenje in izobraževanje v vseh svojih pojavnih oblikah v skupnosti, od izobraževanja v formalnih in neformalnih institucijah kot tudi (priložnostno) učenje v drugih skupnostnih organizacijah in medgeneracijsko učenje.

Izobraževanje in učenje v skupnosti omogočata pozitivne družbene spremembe, osebnostno rast članov skupnosti in bolj etične in demokratične medčloveške odnose, vplivata pa tudi na kohezivnosti v lokalni skupnosti, saj se z vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi poleg učenja in izobraževanja spodbuja druženje, sodelovanje, izmenjava znanja, izkušenj in informacij med različnimi posamezniki, kulturami, družbenimi skupinami in med generacijami, kar spodbuja ohranjanje solidarnosti v skupnosti.